graphic-of-presentation-slides-with presetner-names

MFI Graduate Presentations continued today with the following presenters doing a fantastic job!

  • Sichao Michael Zhu
  • Tunan Kris Jia
  • Hongda William Wu
  • Yuling Tim Wang
  • Qiwen Wang
  • Fengjiao Betty Li
  • Lance Liu
  • Yaru Yang

Congratulations!